טופס פרטי אישור קפיצה למילוי ע"י הורה

הוספת ילדים מתחת לגיל 18 שבחזקתי:

חתימת ההורה:

אישור קפיצה

אישור השתתפות במתקני הפארק

אני מאשר/ת ע"י חתימתי בטופס זה, כי ידוע לי שהשימוש במתקני הפארק מותנים בקריאת כללי הבטיחות לרבות צפייה בסרטון ההדרכה, ולא אעלה על המתקנים לפני שהבנתי את כל הכללים ו/או ראיתי את סרט ההדרכה, ובחתימה זו אני מתחייב/ת להישמע להוראות. אני מצהיר/ה כי אני בריא, איני בהריון, אינני סובל/ת מבעיות רפואיות כאלה ואחרות אשר כתוצאה מהשימוש במתקני הפארק עלולים להחמיר את מצבי ו/או לפגוע בבריאותי. אני יודע/ת שהשימוש במתקני הפארק אינם מורשים כלל וכלל תחת השפעת סמים או אלכוהול. בחתימתי זאת, אני מבין/ה שיש בשימוש במתקני הפארק סיכון למשתמש, ואני אחראי/ת לסיכון הזה. הנהלת המתחם אינה אחראית לציוד האישי של המבקרים בפארק, כולל הציוד אשר מאוחסן בתאים עם מנעול (לוקר). שמירת הציוד האישי נתונה לאחריות המבקרים בלבד. מי שרשאי/ת לחתום על ההצהרה הזאת הינו/ה בגיר/ה מעל גיל 18. כל מי שגילו/ה הוא פחות מ-18 שנים, יידרש/תידרש להחתים את הוריו/ה (או אפוטרופוס, או כל אדם אשר הקטין נמצא תחת השגחתו/ה). אנו מאשרים כניסתו ל"קבוצת הצרכנות הנבונה של משפחת ג'אמפארק".
תקנון

הנני מצהיר, כי ידוע לי, שהשימוש במתקנים של ג'אמפארק נחשבים לספורט אתגרי, ומשכך קיים סיכון למשתמש בהם: סיכון כתוצאה משימוש לא נכון ו/או בניגוד להוראות והנחיות הבטיחות ו/או כתוצאה מנפילה ו/או מעידה וו/או החלקה אשר עלולים לגרום לי (או לילדיי הקטינים) לנזקי גוף, נכות ואף מוות. ידוע לי, כי מדובר בפעילות אתגרית הכרוכה בסיכון מעצם מבנה המותקן ואופן השימוש בו. אני מקבל על עצמי במודע ומרצוני החופשי את הסיכון של נזק ו/או פגיעות ו/או אובדן שעלולים לקרות כתוצאה משימוש במתקני ג'אמפרק, מתוך בחירה חופשית והבנת כללי הבטיחות. בכפוף לכל דין, אני פוטר במפורש את חברת ג'אמפרק ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק, פגיעה או אובדן אשר עלולים להגרם לי (או לילדיי הקטינים) בנסיבות שלהלן:


  1. בנסיבות שאין לחברת ג'אמפארק באמצעות מי מעובדיה שליטה עליהן כגון סיכוני כח עליון.
  2. בנסיבות של אי מילוי אחר הוראות הבטיחות ו/או בכל מקרה של רשלנות מצידי, לרבות בעקבות ביצוע תרגילים מסוכנים (סלטות) וקשים ו/או שימוש אסור ו/או לא הולם ו/או לא בטוח ו/או לא אחראי במתקני הפארק.
  3. בכל עניין הנוגע לבטיחותי מרגע הכניסה למתחם ג'אמפרק ועד לרגע היציאה ממנו.